Kommande aktiviteter

Måndag 24 september 2018

 

Gener berättar människans evolutionära historia

 

 

 

 

 

Mattias Jakobsson, Professor vid Institutionen för organismbiologi. Evolution och utvecklingsbiologi. Uppsala universitet.

Jag kommer att berätta om den senaste genetiska forskningen och variationsmönster hos människor över hela jorden, vad den berättar om vårt ursprung, migrationsmönster, och vår förhistoria. Idag är det också möjligt att undersöka hela arvsanlagen hos människor som levde för tiotals tusen år sedan. Dessa DNA sekvenser berättar om våra förfäder, var de kom ifrån och hur människan har anpassat sig till olika miljöer.

 

Tid och plats

Måndagen den 24 september kl 19.00

Lokal: Obs! Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 14.

Bindande anmälan om deltagande i tesupén senast tre dagar före medlemsmötet till

Kiki Alfredsson, kikialfredsson@hotmail.com

tel: 0723 – 99 05 68, OBS! gärna sms

eller till Kristina Schüldt Ekholm, kristina.schuldt@gmail.com

tel: 070-5908437, OBS! gärna sms

 

 

Måndag 22 oktober 2018

2017-03-09 Läkare Anna Bill-Axelson. Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

 

 

      Prostatacancer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bill-Axelson, docent och forskare vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper. Urologkirurgi, Uppsala universitet.

 

Jag kommer berätta om PSA provtagning och prostatacancer. Berätta om problem med PSA screening och konsekvenser av att hitta cancer som inte behöver behandlas. Idag diagnostiseras 10 000 män årligen med prostatacancer i Sverige. Jag kommer berätta om varför vi vill minska den siffran och ändå minska risken att dö i prostatacancer.

Min filosofiska fråga är hur många män får man skada för att rädda en man.

 

 

 

Måndag 26 november 2018

Med skorpor som vapen

Föredrag av Jan Lindegren

Seniorprofessor vid Historiska institutionen, Uppsala universitet.

 

 

 

Framskjutet

 

Orsaker till och konsekvenser av bristande självreglering
tidigt i livet: Lärdomar från studier av spädbarn med risk
för ADHD och Autism.

 

 

Karin Brocki är docent och universitetlektor i psykologi vid Uppsala universitet. Hennes forskning kretsar kring utveckling av exekutiva funktioner- dvs. de funktioner som är nödvändiga för själv-reglering av våra tankar, känslor och handlingar. Hon studerar EF i typisk utveckling samt i relation till ADHD och Autism symtom i tvärsnittsstudier så väl som i longitudinella studier.

 

Förmåga till själv-reglering under barndomen har visat sig vara starkt kopplat till hur väl man ska lyckas i livet som vuxen (hälsa, drogmissbruk och kriminalitet). Från ett neuropsykologiskt perspektiv är själv-reglering nära förknippat med exekutiva funktioner (EF; de funktioner som organiserar individens handlande över tid för att uppnå ett mål). I utvecklingspsykologiska studier har dessa funktioner visat sig ha stor betydelse vid en rad olika beteendeproblem, både vad gäller diagnoser (ADHD och autism) och dimensionellt beskriven psykisk ohälsa. Geners betydelse för EF är väl känd, men preliminära forskningsresultat visar nu att även ett barns tidiga närmiljö kan vara av stor vikt för utveckling av dessa kognitiva förmågor, vilket öppnar nya möjligheter för prevention. Fortfarande har dock alltför få studier undersökt hur ett barns tidiga miljö i samverkan med konstitutionella egenskaper kan påverka utvecklingen av EF. Mina och mina medarbetares studier syftar till att öka kunskapen om mekanismer som styr EF-utveckling och om dessa viktiga aspekters betydelse för psykisk ohälsa hos barn.