Historik

Utdrag ur Historik skriven av Per Elfvik i Föreningens skrift nr IX (utgiven 1985):

Då Anders Karitz 1934 tillträtt professuren i teoretisk filosofi i Uppsala, fann han, attden dåvarande Filosofiska föreningen, som helst ägnade sig åt begreppsanalytiskadiskussioner, ej visade något intresse för specialvetenskapernas kunskapsstoff. Karitz föreslog därför att Filosofiska föreningen skulle taga upp till diskussion problem, hörande till gränsområdena mellan filosofi och fackvetenskap. Föreningens styrelse sade nej. … I detta läge vände sig akademiska lärare och studenter vid universitetet till Professor Karitz med anhållan, att denne måtte söka få till stånd en ny förening för dem, som insåg vikten av ett intimt samarbete mellan filosofin och olika specialvetenskaper … Efter tillgängliga protokoll togs det formella initiativet vid en sammankomst den 1 april 1935 … Enligt § 2 i det upprättade protokollet avsåg mötet ”att bilda en förening för samarbete mellan filosofin och specialvetenskaperna och att diskutera dess organisation. … Kamratlighet, saklighet och sinne för humor skulle bilda grundstämningen i den med utblickar mot de andra forskningsgrenarna påtänkta i sammanslutningen”. … Man diskuterade olika namnförslag såsom ”Minerva” och ”Idea”. Eftersom det ansågs viktigt att tydligt ange föreningens fullkomligt nya orientering med sikte på fackvetenskaperna antogs på förslag av professor Karitz namnet ”Föreningen för filosofi och specialvetenskap”. … Efter ytterligare översyn av stadgarna fastställdes dessa på ett allmänt sammanträde den 28 september 1935.
… Sedan många år samlas medlemmarna efter föredraget till eftersits vid en tesupé, vilket blivit föreningens signum. …

Samtliga föredrag och föredragshållare från 1935 återfinns här.