Föreningens syfte

FÖRENINGEN FÖR FILOSOFI OCH SPECIALVETENSKAP

     

Föreningen för Filosofi och Specialvetenskap är en sammanslutning för dem, som önska samarbete mellan filosofin och fackvetenskaperna. Föreningen vill vara ett forum för fritt, sakligt och kamratligt meningsutbyte i hithörande frågor.
(§1 i Föreningens stadgar.)

 

FÖRENINGENS STADGAR (av 1935-09-28; reviderade 2009-04-20 samt 2017-11-27)

§1 Föreningen för Filosofi och Specialvetenskap är en sammanslutning av dem, som önska samarbete mellan filosofien och fackvetenskaperna. Föreningen vill vara ett forum för fritt, sakligt och kamratligt meningsutbyte i hithörande frågor.

§2 Föreningen bedriver sin verksamhet genom sammankomster, föredrag, diskussioner, referat och genom att utge skrifter, upprätta föreningsbibliotek och genom andra medel, som befordrar den filosofiskt-specialvetenskapliga forskningen.

§3 Som medlem i föreningen kan endast den upptas, som godkänner föreningens stadgar, vill verka för dess syften och på föreskrivet sätt blivit invald i föreningen. Den som önskar vinna inträde i föreningen bör göra anmälan hos sekreteraren, helst skriftligen. Sekreteraren hänskjuter frågan till närmast följande medlemsmöte, där beslut fattas genom allmän omröstning.

§4 Varje medlem erlägger årsavgift. Dess storlek bestäms på föreningens årsmöte.

§5 Föreningens styrelse utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, en ledamot utan särskild funktion samt två klubbmästare, vilka väljs på årsmötet.

Till styrelsen kan vid universiteten inskrivna studenter och särskilt sakkunniga adjungeras, enligt beslut i styrelsen.

På årsmötet utses en revisor, vilken det åligger att revidera föreningens räkenskaper, samt en revisorssuppleant, samt en valberedning med två eller tre ledamöter varav en är sammankallande.

Årsberättelse över föreningens verksamhet upprättas av styrelsen och föredras på årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig då 5 (fem) ledamöter är närvarande. I händelse av lika röstetal inom styrelsen äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen representerar föreningen utåt, förbereder program för medlemsmötena och har att tillse att stadgarna efterlevs.

§6  Föreningen sammanträder i regel sex gånger per år. Kallelse sker genom kort eller e-postmeddelande, utfärdade av sekreteraren. Årsmötet äger rum i mars månad.

§7 Till hedersledamot kan den utses, som gjort sig särskilt förtjänt av föreningens tacksamhet. Förslag härom skall skriftligen tillställas styrelsen en månad i förväg, och om denna finner förslaget förtjäna beaktande, avgörs frågan på följande medlemsmöte. Hedersledamot är befriad från årsavgift.

§8 Ändringar av eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske efter beslut, fattat av två på varandra följande medlemsmöten. För förslagets godkännande fordras 2/3 majoritet.