Föredrag 1935 -2022

Föredrag och föredragshållare 1935 – 2023

1935
1935-11-14 Prof. Anders Karitz: Filosofien, filosofiundervisningen och specialvetenskaperna.
1935-11-18 Prof. L.Klages: Goethe als Seelenforscher.

1936
1936-03-18 Prof. Sven Ekman: Atlanten och Stilla oceanen. Ett blad ur djurvärldens och zoologiens historia.
1936-04-03 Prof. V. Aster: Die Entwicklung der modernen Physik.
1936-04-23 Prof. V. Aster: Die Entwicklung der Physik in der Gegenwart.
1936-10-09 Prof. V. Aster: Den moderna naturvetenskapen och kausallagen.
1936-11-22 Prof. Knut Lundmark: Några astronomiska och kosmologiska problem i antik astronomi.
1936-12-04 F. D. Åke Ohlmarks: Odin och Mithra.

1937
1937-02-25 F.D. Samuel Bring: Historieforskningens mål, medel och metoder.
1937-03-12 Doktor Phil H. Hellmund: Das Lebensproblem nach dem heutigen Stande der Wissenschaft. Der Zusammenhang von
Physik und Biologie.
1937-04-08 Prof. Alf Nyman: Experimentet, dess förutsättningar och metoder.

1938
1938-04-01 Prof. J. Tandberg: Tegnér och naturvetenskaperna – jämte detaljer från hans t entamen.
1938-04-21 Prof. David Holmdahl: En ny indelningsgrund för det centrala nervsystemet.
1938-04-27 Doktor Phil Norbert Elias: Was ändert sich am Menschen im Laufe der Civilisation.
1938-11-03 Lektor S. Lönborg: Filosofi och sofistik.
1938-11-23 Doktor Robert Braun: Kulturniedergang und Wege zum Christentum.

1939
1939-03-10 Prof. B. Collinder: Språkvetenskapen.
1939-03-31 Lektor S. Lönborg: Gammal och ny ortodoxi.
1939-04-21 Prof. V. Kuhr: Kunsthistoriske Stilskifter i Kulturpsykologisk Belysning.
1939-10-13 Prof. S. Ekman: Djurgeografiska principer och deras tillämpning.
1939-11-15 Prof. A. Friedrichsen: Till senantikens människouppfattning.
1939-11-30 Doc. Birger Bohlin: Knivtandstigrarna, en felslagen utvecklingslinje bland rovdjuren.

1940
1940-03-08 Prof. B. Collinder: Metoder och problem inom språkvetenskapen.
1940-04-12 Prof. H. Theorell: Biologisk ändamålsenlighet sedd från kvantitativ synpunkt.
1940-11-13 Lektor Hj. Forsberg: Om inlevelse, särskilt vid uppfattning av människor i verkligheten och dikten.

1941
1941-04-23 Doc. Douglas Melin: De biologiska anpassningsfenomenen. Resultat – analys – kritik.
1941-11-21 Doc. Åke Campbell: Den etnologiska antitesen.

1942
1942-02-18 Doc. Erik Goldkuhl: Personlighet och kris.
1942-04-24 Doc. K. Rönnow: Orientaliskt inflytande på tidig grekisk spekulation.
1942-11-19 Doc. Arne Furumark: Arkeologi och metafysik.

1943
1943-01-27 Prof. E. Widmark: Näringsfysiologiens tredje kapitel: födoämnesvalet.
1943-03-06 Doktor Bertil Lundman: Någt om antropologiens problem.
1943-04-16 Prof. V. Lundstedt:Rätt och rättvisa.
1943-10-08 Prof. L. Backman: Den stora dansepidemien.
1943-11-26 Prof. B. Collinder och doc. Israel Ruong: De språkliga uttrycken för skeende.

1944
1944-11-03 Prof. G. Dahlberg: Värderingsnormer inom rasbiologien.

1945
1945-03-15 Prof. Robin Fåhreus: Medicinska villfarelser för 100 år sedan.
1945-05-04 Doc. Erik Gren: Utforskandet av antikens historia och dess problem.
1945-11-05 Lab. H. Enghoff: Den allmänna sinnesfysiologien grunder.
1945-11-21 Doc. Sven Gard: Om virus och gränsen mellan liv och materia.

1946
1946-03-22 Doc. Åke Wallenquist: Den astronomiska världsbilden.
1946-04-26 F.D. Sven E. Svensson: Språkmelodi och musikalisk melodi.
1946-05-13 Prof. Helge Backlund: Naturvetenskaplig teori och praktiksärskilt i geologisk f orskning.
1946-11-08 Prof. Gunnar Blix: Studieformer och studiereformer.
1946-11-25 Prof. C.D. Broad: Physical Research.

1947
1947-02-18 Prof. B. Collinder: Språksläktskap och sannolikhetskalkyl.
1947-03-18 Prof. Gunnar Malmquist: Intryck från en resa i Amerika.
1947-11-03 Prof.David Holmdahl: Några synpunkter på form och funktion.
1947-11-28 Prof. Francis Bowman: Det provinsiella frihetssträvande i nyare amerikansk litteratur.

1948
1948-02-20 Doc. Torsten Husén: Mätningsproblem inom modern psykologi.
1948-04-21 Doktor Torsten S:son Frey: Electroencephalografi; fysiologi och patologi.
1948-05-04 Prof. Erik Wahlgren: Kulturpsykologiska synpunkter på amerikanskt-svenskt och svensk-amerikanskt.
1948-11-10 Prof. Per Ohlin: Några nyare experimentella undersökningar av kosmisk strålning.
1948-12-09 Doc. Björn Petersen: Modern evolutionsteori.

1949
1949-02-25 Prof. Jan Waldenström: Några synpunkter på sjukdomsbegreppet.
1949-03-30 Doc. Erik Hörnström: Den litterära modernismen.
1949-04-28 Doc. Ivar Hessland: Aktuella geologiska problem och arbetsmetoder.
1949-10-07 Doc. Harry Svensson: Elektroforetisk separation. Ett hjälpmedel i biologisk och medicinsk forskning.
1949-12-02 Prof. Natan Lindqvist: Äro studenterna kunskaper i svenska språket tillfredsställande?

1950
1950-03-07 Prof. Tor Bergeron och doc. Hans W. Ronge: Bio-meteorologi. Synpunkter på sambandet mellan väderlek och hälsa.
1950-03-29 Prof. Björn Collinder: Sannolikheten begrepp.
1950-04-28 Prof. Gerd Eneqvist: Geografin och grannvetenskaperna.
1950-09-29 Doc. Markus Båth: Jordkärnans hemlighet.
1950-12-08 Prof. Gunnar Löfström: Bakterien som parasit.

1951
1951-02-23 Doc. Bengt Holmberg: Om elektrisk registrering av talat språk – s. k. visible speech.
1951-04-03 Prof. Per-Erik Lindahl: Några utvecklingsfysiologiska problem och hur de angripits.
1951-10-06 Doc. Gösta Ekman: Samarbetspsykologi.
1951-11-21 Doc. Gösta Herberts: Hörsel och tal.

1952
1952-02-29 Prof. Gunnar Tideström: Litteraturforskningens nuvarande situation.
1952-03-28 Doc. Gunnar von Bahr: Synen och rumsuppfattningen. Särskilt med hänsyn till nyare forskning.
1952-04-28 Prof. Bengt Hassekrot: De romanska språkgränsernas uppkomst.
1952-09-17 Prof. Olof Svanberg: De biogena elementen.
1952-11-27 Doc. Hilding Eek: Den internationella ämbetskarriären i FN.

1953
1953-03-13 Prof Olle Hultén: Levern och portacirkulationen.
1953-04-28 Prof. Viktor Svanberg: Sociologisk litteraturforskning.
1953-10-23 Prof. Sven Hörstadius: Flyttfågelforskning.
1953-11-27 Prof. Valter Jansson: Språkhistoria och språkbeskrivning.

1954
1954-03-05 Prof. Tord Palander: Problem vid vetenskapligt samarbete.
1954-04-27 Prof. Hugo Osvald: Världens befolkning och livsmedelsproduktionen.
1954-10-29 Prof. Bo Wahlquist: Immuniteten mot infektionssjukdomar under den första l evnadstiden.
1954-12-07 Prof. H.W. Donner:Kan tankar överskattas?

1955
1955-03-04 Rektor Eric Terner: Experimentell accentomflyttning. Accentomflyttning med hjälp av magnetofon, sax och
skarvtape.
1955-05-13 Prof. Kai Siegbahn: Några nyare framsteg inom kärnfysiken.
1955-10-21 Prof. Günter Jacoby: Unser Zeitbegriff und die vierdimensionale Welt.
1955-11-24 Doc. Teddy Brunius och kapten Sven Holm: Om modern och äldre konstuppfattning.

1956
1956-03-23 Doc. Herman Lodin: Nya metoder vid röntgenundersökning av hjärtfel.
1956-04-26 Doc. Lennart Breitholtz: Atis och Camilla – skådespel i en fåtölj. Ett exempel på konsternas sammangjutning.
1956-10-30 Prof. Herman Wold: Mål och medel i tillämpad statistik.
1956-12-04 Prof. Sven A. Nilsson: Karl XII:s första tid i Turkiet.

1957
1957-03-14 Doc. Paul Rudström och doktor Hans-Olof Ahnlund: Hjärt- och kärlkirurgi. Några aktuella problem.
1957-04-26 Prof. Lamek Hultén: Något om begreppsanalys i fysiken.

1958
1958-03-18 Prof. Gunnar Johansson: Har vi lärt oss att se?
1958-04-28 Doc. Claes Witting: Fonetiska synpunkter på stämbandens mekanik.
1958-10-17 Prof. Per Eric Lindahl: Bestämningen av könsfördelningen hos däggdjur och hur man experimentellt söker påverka
denna.
1958-11-25 Prof. Mårten Stenberg: Intryck från besök i Leningrad, Moskva och Kiev sommaren 1958.

1959
1959-03-17 Doc. Henry Rufelt: Något pm växternas vattenomsätning.
1959-04-24 Doc. Nils Törnqvist: Finns det en västgermansk språkenhet?
1959-10-27 Prosekt. Viggo Hanzon: Den levande materiens ultrastrukturella prganisation och vissa funktioner där.
1959-11-25 Prof. Dietrich Hillebrand: 1700-talets djungelblixt i modern belysning.

1960
1960-03-15 Prof. Gunnar Ström: Effekten av fysisk träning hos friska och vid olika sjukdomstillstånd.
1960-04-25 Överstelöjtnant Torsten Holm: Västerländsk militärideologi i historisk belysning.
1960-10-07 Doc. Marianne Rasmusson: Genetik i vårt dagliga liv.
1960-11-29 Prof. Erik Holmberg: Om universums utvidgning.

1961
1961-03-17 Prof. Gösta Liljeqvist: Nutida polarforskning.
1961-04-21 Doc. Hans Ronge: Om filigranulogi och datering av handskrifter.
1961-10-17 Doc. Erik Tengström:Geodesins betydelse för modern rymdforskning. Film- illustration.
1961-11-23 Prof. Tord Skoog: Vävnadstransplantation inom plastikkirurgien.

1962
1962-03-01 Doc. Teddy Brunius: Sköna ting äro svåra (Sokrates).
1962-04-26 Doc. Tore Arnborg: Skogsträdsförädlning i forskning och praktik.
1962-10-18 Doc. Lars Åhnebrink: Den nya kritiken i Amerika.
1962-11-27 Prof. Lars Bengtsson: Musikvetenskapliga metodfrågor.

1963
1963-03-04 Arkivarie Folke Hedblom: Om svenska språket i Amerika. Ljudillustrationer.
1963-04-24 F. D. Åke Ohlmarks: Hällristningarnas gudar.
1963-10-22 Lab. Tor Ragnar Gerholm: Om nattens mörker och kroppars vikt.
1963-11-28 Prof. Gunnar Brandell: Tankemodeller i idéhistorien.

1964
1964-03-04 Doc. Bengt von Hofsten: Makromolekyler och mikroorganismer.
1964-10-14 Doc. Hans Willén: Fykologi från Kützing till Skuja.
1964-11-23 Prof. Stig Wikander: Epos och historia.

1965
1965-03-09 Lab. Stig Lundquist: Elektriska fenomen i vår omgivning.
1965-04-23 Prof. Einar Bohm: Om neurologi.
1965-10-15 Prof. Rudolf Zeitler: Aktuella problem inom konsthistorien.
1965-11-24 Doc. Arne Klum: Modern språkvetenskap.

1966
1966-03-11 Prof. Olle Hultén: Cronstedt och nickel, ett 200-årsminne.
1966-04-24 Prof. Per-Olow Löwdin: Kvantgenetik.
1966-10-06 Doc. Ric Fabricius: Etologi.
Prof. Hugo Sjörs: Naturvårdsforskning – metod och motiv.

1967
1967-03-10 Prof. Viktor Svanberg: Dikt som funktion av samhälle.
1967-04-26 Prof. Arne Sjöberg: Om yrsel.
1967-10-13 Prof. Bertil Almgren: Kultur och klimat.

1968
1968-03-07 Prof. Markus Båth: Månen som seismologiskt forskningsobjekt.
1968-04-25 Prof. Johannes Söderlind: Engelsk lingvistik i teori och praktik efter 1700.
1968-10-10 Doc. Gunnar Nylander: Prostatacancer.
1968-11-28 Prof. Olle Fröman: Något om pulsarer.

1969
1969-03-12 Prof. Hans Engström: Däggdjursörat.
1969-04-29 Prof. Björn Collinder: Språkligt fältarbete.
1969-10-16 Prof. Stig Claesson: Om lasrar och deras användning.
1969-12-01 Doc. Lars Hellberg: Ortnamnen och den forntida staten.

1970
1970-03-13 Univlekt. Tord Hall: Den astronomiska världsbildens utveckling.
1970-04-27 Prof. Gunnar Löfström: Mikrobiologien under ett halvsekel.
1970-10-12 Prof. Sven Öhman: Teoretisk lingvisktik.
1970-11-25 Prof. Ingemar Dureman: Medvetande och medvetandekontroll.

1971
1971-03-11 Doc. Jan-Olof Tjäder: Bokstaven B och dess problem. Med illustrationer.
1971-04-28 Prof. Börje Larsson: Den levande materien.
1971-10-15 Prof. Bertil Kullenberg: Om verksamheten vid ekologiska stationen på Öland.
1971-11-29 Prof. Sture Brunnsåker: Synpunkter på konstens villkor och funktion i det antika samhället.

1972
1972-03-15 Prof. Charles Kurland: Molecular biology and the concept of the hydrogen bond.
1972-04-20 Prof. Lennart Juhlin: Venereologi av idag.
1972-10-16 Doc. Erik Olof Bergfors: Språkbroar och språbarriärer inom det svenska ssamhället.
1972-11-29 Prof. Tarmo Oja: Den astromomiska världsbildens utveckling.

1973
1973-03-21 Doc. Hans Aldskogius: Aktuell svensk samhällsgeografi.
1973-04-25 Doc. Bengt Pontén: Om plastikkirurgi.
1973-10-15 Prof. Axel Nygren: Om fiskkromosomer.
1973-11-26 Prof. Carl Göran Andrae: Bostad och social segregering.

1974
1974-03-15 Prof. Richard Reyment: Geologisk resa i Japan.
1974-04-23 Prof. Bengt Nygård: Analytisk kemi i och omkring oss.
1974-10-22 Prof. Erik Eriksson: Vatten, världen och vi.
1974-11-26 Prof. Jan Pontén: Cancerceller i vävnadsodling.

1975
1975-03-11 Prof. Carl-Olof Jacobson: Hur formas vårt nervsystem under embryonalutvecklingen.
1975-04-21 Prof. Erik Holmberg: Nyare upptäckter inom astronomien.
1975-10-20 Doc. Thorsten Ahl: De stora sjöarna som recipienter och produktionssystem.
1975-11-25 Prof. Hans Wigzell: Immunologi, ett system på gott och ont.

1976
1976-03-31 Bitr. prof. Anders Ådahl: De snabba samhällsförändringarnas problematik i öst- och u-länder.
1976-04-26 Prof. Olov Hedberg: Afrikansk savann.
1976-10-19 Prof. Hugo Sjörs: Biologiska effekter av vatttenutbyggnad.
1976-11-30 Prof. Nils Simonsson: Vem studerar indologi – och varför?

1977
1977-03-14 Prof. Stig Kanger: Vad menas med att en rättighet är förverkligad?
1977-04-19 Prof. Lars Thorén: Näringstillförsel intravenöst.
1977-10-24 Prof. Urban Dahllöf: Vuxenstuderande vid universiteten.
1977-11-29 Bitr. prof. Rolf Boström: Norrskensforskning.

1978
1978-03-21 Prof. Hans Ramberg: Dynamiska processer i jordskorpan.
1978-04-26 Prof. Tor Ragnar Gerholm: Svensk energipolitik och världens framtida energi- försörjning.
1978-10-24 Prof. Paul Holtenius: Presentation av veterinärfakultetens nya Klinikcentrum.
1978-11-27 Prof. Berndt Brehmer: Psykologisk forskning om beslutsfattande och rationalitet.

1979
1979-03-14 Prof. Sven Gustavsson: Nationalitetsprincipen och de slaviska folken och språken..
1979-04-25 Prof. Gösta Lindeberg: Svamparnas roll i skogen.
1979-10-09 Doc. Werner Schneider: Datorer i olika skepnader.
1979-11-27 Prof. Lennart Berggren: Ögat i konsten – och verkligheten.

1980
1980-03-17 Prof. Ulf Högström: Miljövårdsmeteoologi – vad är det?
1980-05-05 Doc. Göran Sörbom: Estetisk värdeteori.
1980-10-29 Prof. Per Jakobsson: Onkologiskt centrum.
1980-11-28 Prof. Lars-König Konigsson: Kvartärgeologi – någonting för framtiden?

1981
1981-03-18 Prof. Erik Dahl: Med Ymer i polarisen.
1981-04-29 Landsantikvarie Ola Ehn: Från agrarstad till industristad – Uppsala omkring 1850- 1900.

1981-11-02 Fil. Lic. Eric Österberg: Från Helgeandshus till psykiatriska vårdlag – en historisk exposé.
1981-11-26 Medicinalrådet Per Manell: Hur säkra är våra läkemedel – en presentation av den statliga läkemedelskontrollen.

1982
1982-04-01 Fil. dr. Hans Lundqvist: Partikelstrålning – biologisk och medicinsk forskning.
1982-04-27 Intendent, fil. kand. Thomas Heinemann: Augsburgska skåper – mikrokosmos från 1600-talet.
1982-11-01 Prof. Urban Dahllöf: Professurerna som en spegel: om utvecklingen av de olika fakulteterna i Norden under 100 år.
1982-12-01 Kontraktsprost Wilhelm Tawe: Hur ett konstverk blir till – altartavlan i Jukkasjärvi kyrka – Luleå stift.

1983
1983-03-15 Prof. Jan Pontén: Cancer och onkogener.
1983-04-12 Univ. lektor nnie Skarby: Mångmiljonåriga blommor – växtfynd i Skånes yngre krita.
1983-10-26 Prof. Israel Ruong: Ur samefolkets egen tidning ”Samefolket” – samernas synpå samerna i samhället.
1983-11-29 Doc. Leif Lindström: Post partumpsykos – kvinnor, barnsäng och galenskap.

1984
1984-03-05 Prof. Teddy Brunius: Bellmans färger.
1984-04-12 Prof. Einar Lundquist: Räknekonstens historia.
1984-08-30 Örtagårdsmästare Gunnar Peterson: Hemma hos Linné.
1984-10-30 Pastor Ragnar Asserhed, arkitekt SAR Jan-Ove Fogelberg och konstnär Olof Hellström: Verkssamheten i Missionskyrkan, bygnadens tillkomst, arkitektur och utsmyckning.
1984-11-27 Prof. Kai Siegbahn: Atomer och molekyler sedda inifrån:

1985
1985-02-26 Prof. Vidar Marcström: Skogsfågelforskning.
1985-04-11 Doc. Svante Svensson: Synkrotronljusforskning.
1985-08-31 Konstnär Erik Ståhl: Ett konstverks födelse.
1985-10-26 Prof. Tor Ragnar Gerholm: Fysiken och filosofien. Några reflexioner med anledning av diskussionen om den nya fysikens kunskapsteori.
1985-11-28 Fil. dr. Gunnar Berg: Skolan, som en konfliktfylld organisation.

1986
1986-04-17 Prof. Rolf Broström: Vikingafärd över polerna – om Vikingsatelliten, dess forskningsprogram och första resultat.
1986-05-06 Doc. Örjan Nilsson: Information om växthusanläggningen, Botaniska trädgården. Rundvandring.
1986-10-29 Öl. Lars Linder: Vi och vår ålder – hur åldrandet påverkar våra livsvillkor.
1986-11-26 Konstnär Kurt Ehrefelt: Samspel ekologi – kultur.

1987
1987-03-26 Kontraktsprost Lars Djerf: Det okända Rom – en vandring i de dödas värld.
1987-04-23 Prof. Sigvard Andersson: Jord, jordar och vatten.
1987-10-28 Prof. Björn Nordenström: Kroppens elektriska cirkulatonssystem och behandling av cancer.
1987-11-23 Prof. Teddy Brunius: Världsåskådningar i konsten.

1988
1988-03-12 Fil. lic. Erik Åhman: När stenarna talar.
1988-03-28 Fil. dr. Anna Nilsén: Bild och predikan i senmedeltidens Sverige – kyrkomålningar i Mellan-Sverige.
1988-04-27 Med. dr. Erik Larsson: Retrovirus på gott och ont.
1988-11-03 Fil. lic. David Damell: Fornsigtuna – en vikingatida kungsgård.

1989
1989-01-30 Fil. kand. Peter Englund: Myten om fältherren.
1989-02-27 Prof. Jan-Otto Carlsson: Atomär design av ytor – den nya materialkemin.
1989-04-17 Rektor Allan Parkman: Kvarteret Tigern – Fjellstedtska skolan genom tiderna.
1989-10-30 Fil. lic. Göran Rämme: Experiment med såphinnor – i gränslandet mellan konst och vetenskap.
1989-11-27 1:e statsmeterolog Bertil Eriksson: Kan vi lita på dagens klimatmodeller.

1990
1990-02-19 Fil. dr. Bertel Tingström: Forskning i svenska plåtmynt.
1990-03-26 Överste Swen Persson: Vart är Europa på väg? – tankar kring militära förändringar.
1990-12-01 Prof. Bror Morein: Kan vi få vaccin mot HIV och cancer.

1991
1991-01-21 Prof. Teddy Brunius: Med 10 kg silver och en svår gåta att lösa.
1991-02-18 Greve Carl Wachtmeister: Odlingsmetoder i ökentrakter i Kina, Afrika och USA.
1991-10-28 Prof. Ane Klum: Språket och vetenskaperna.
1991-12-02 Prof. Olov Hedberg: Miljöförändringar och artutarmning – bakgrund och framtidsutsikter.

1992
1992-04-06 Prof. Bo Gräslund: Människans uppkomst och äldsta ursprung.
1992-05-11 Med. dr., civ. ing. Gunnar Ruhn: Kan åderförkalkning gå tillbaka?
1992-05-28 Doc., kyrkoherde Öyvind Sjöholm: Kulturhistoriska vandringar på gamla kyrkogården.
1992-10-05 Prof. Nanny Fröman: Naturvetenskap och poesi i ljuset av regnbåge och gloria.
1992-11-02 Prof. Bengt Gustafsson: Kan man upptäcka universums mörka materia i Lapplands klaraste sjöar.

1993
1993-01-25 Prof. Karin Johannisson: Vetenskapen som skådespel.
1993-02-08 Prof. René Kieffer: Den inre dialogen från Job till Augustinus.
1993-04-19 Fil. dr. Hans Henrik Brummer: Arnold Böcklin – en filosofisk konstnär.
1993-08-28 Guiderna Helena Brolin och Karin Wahlberg: Fornlämningar och utgrävningar på Björkö i Mälaren.
1993-10-25 Prof. Gunnar Tibell: Forskningsetikens dilemma – exemplet Werner Heisenberg.
1993-11-29 Prof. Bengt Långström: Radioaktiva spårmolekyler för mätning av biologisk funktion – exempel från klinik och forskning.

1994
1994-03-07 Agr. dr. Josef Stark: Biodling i samhällsuppbyggnaden genom tiderna.
1994-04-18 Prof. Bo Gustavsson: Marknader – möjligheter och begränsningar.
1994-05-28 Prof. Teddy Brunius och Göran Lindahl: Gammal och ny arkitektur i Uppsala. Rundtur.
1994-11-21 Prof. Stig Strömholm: Ideelt och ekonomiskt i den internationella upphovsrätten.

1995
1995-02-06 Prof. Bertil Albrektsson: Vad kan vi veta om Abraham och Moses? Historie- forskningen och forntidens Israel.
1995-04-24 Forskningschef Olle Norén: Vad blev det av Sörgården? Vilka förändringar har den tekniska utvecklingen medfört i jordbruket?
1995-05-20 Prof. Göran Lindahl och Teddy Brunius: Utflykt till Mariefred. Gripsholms slott under 700 år och Porträttsamlingarna.
1995-10-07 Prof. Carl Henrik Grenholm, Janken Myrdal, Gunnar Tibell och Sven Öhman: 60- årsjubileum med Jubileumssymposiumöver temat: Forskningen mål och villkor. Moderator prof. Teddy Brunius.
1995-12-04 Med. Dr. Per Bergman: Genteknik och genetik på växter.

1996
1996-02-26 Farm. dr. Jan G. Bruhn: Kinesisk örtmedicin.
1996-04-15 Teol. dr., prosten Olof Andrén: Fornkristendom i Alexandria.
1996-06-10 Besök i den nyuppförda moskén i Uppsala.
1996-09-14 Arne Klingborg: Utflykt till och visning av antroposofernas anläggning i Ytter-Järna.
1996-10-07 Prof. Sven Kullander: Krafter som håller människan vid liv.
1996-12-02 Prof. Tore Frängsmyr: Upplysningen – filosofi, vetenskap eller populärkultur?

1997
1997-04-07 Prof. Gösta Berglund: Från filosofi till pedagogik – något om hur pedagogik blev en vetenskaplig disciplin.
1997-05-26 Avd. dir. Björn Boström: Visning av det nya Ångströmlaboratoriet.
1997-09-06 Fil. dr. Bernt Douhan: Valloner och järn i Uppland.
1997-10-13 Chefred. Jörgen Ullenhag: Att ge ut en tidning. Besök på Upsala Nya Tidning.
1997-12-01 Prof. Krister Segerberg: Något om radioaktivitet.

1998
1998-02-16 Prof. Adam Taube: Statistik, etik och klinisk prövning.
1998-04-27 Agr. dr. Olle Pettersson: Naturbruk i kretsloppsidé och verklighet.
1998-09-05 Prosten Lars Ridderstedt: Uppsalas kyrkor. Rundresa med visning.
1998-09-21 Prof. Ulf Pettersson: Medicinsk genetik på gott och ont.
1998-11-09 Fil dr. Gisela Helmius: Sanningen om sex.
1998-12-07 Teol. dr. Christer Åsberg: Bibeln och retoriken.

1999
1999-01-25 Prof. Erik Kjellberg: Jan Johansson och hans musikaliska äventyr i 60-talets Sverige.
1999-04-12 Prof. Wibjörn Karlén: Det nutida klimatet i ett längre perspektiv.
1999-09-04 Antikvarie Eva Kjellén: Utflykt till Boglösa hällristningsområde.
1999-10-11 Doc. Folke Freund: Språk- och kulturkrockar i Sverige.

2000
2000-02-28 Vet. med. dr. Susanna Sternberg: Husdjur – kamrater, livsmedelsproducenter, smittkällor.
2000-04-11 Prof. Svante Strandberg: Uppländska ortnamn med anknytning till natur och land- höjning.
2000-09-09 Doc. Ulf Erik Hagberg och f. öl. Lars Linder: Utflykt till Norrtälje, Vira bruk och Statens historiska museum med Guldrummet.
2000-10-03 Doc. Bengt Erik Rydén: Forskning bakom ett världsarv. Axel Hamberg och Sarek.
2000-12-04 Prof. Teddy Brunius: Djävulens ankomst i den kristna konsten.

2001
2001-02-12 Prof. Mats Leijon: Från idé till färdig produkt. Elektrisk energiöverföring.
2001-03-26 F. öl. Lars Linder: Arv, miljö och hälsa, ett femtioårigt perspektiv på den medicinska utvecklingen.
2001-05-07 Prof. Thomas Rossby: Den mäktiga Golfströmmen från Florida i söder till Spetsbergen i norr.
2001-08-25 F. öl. Lars Linder och prof. Teddy Brunius: Sensommarutflykt i kulturmiljö. Venngarn, Steninge, Viby by och Rosersbergs slott.
2001-10-15 Prof. Sverker Gustavsson: Det europeiska unionsproblemet.
2001-12-03 Prof. Kurt Johannesson: Konsten att tala.

2002
2002-02-11 Prof. Claes-Göran Granqvist: Framtidens byggnader.
2002-04-29 Prof. Peter Wallensten: Att forska om fred.
2002-06-01 Dir. Ander Wall: Företagarversamhet i Morgongåva. Försommarutflykt till Morgongåva, Starfors och Gysinge.
2002-11-11 Prof. Rolf Ohlsson: Stamceller, epigenetik och vår hälsa.
2002-12-09 Prof. Carl-Olof Jacobsson: Kungl. Vetenskapsakademien och Nobel.

2003
2003-02-11 Prof. Leif Mutén: Ekonomiens inernationalisering.
2003-03-24 Teol. dr. Johan Dalman: Vad tror svenska yrkan på egentligen?
2003-05-05 F personaldir. Ingvar Bram: Den indelte soldaten – hemma på roten och på möten.
2003-09-06 Doc. Örjan Nilsson: I Linnés forspår. Sensommarresa till Linnéträdgården, Linnés Hammarby och Linnés Sävja.
2003-10-06 Prof. Jöns Hillbom: Polymerkemi och mänsklig transplantation.
2003-11-10 Prof. Kjell Aleklett: Globala effekter av den sinande oljan.
2003-12-01 Museeintenden Ingmari Munktell: Museum Gustavianum.

2004
2004-02-09 Prof. Magnus Ottosson: Vid Babels floder.
2004-03-29 Prof. Sture Hogmark: Tribologi, nötning och friktion i forskning och vardagsliv.
2004-04-01 Prof. Kersti Hermansson: Kemi utan experiment.
2004-06-05 F. överläk. Lars Linder: Försommarutflykt i Roslagsmiljö.
2004-09-20 Arkeolog Bengt Syse: Arkeologi längs E-fyran.
2004-11-29 Teaterch. Stefan Böhm och prof. Teddy Brunius: Uppsala Stadsteater och dess utsmyckning.

2005
2005-01-31 Prof. Karin Johannisson: Nostalgi – hemlängtan.
2005-04-04 Kammaråkl. Elin Blank: Att arbeta som åklagare.
2005-08-06 F. överläk. Lars Linder och prof. Teddy Brunius: Utflykt till Öregrund, Forsmarks bruk och kärnkraftverket.
2005-09-26 Prof. Leif Hammarström: Kontrollerad elektronöverföring för artificiell fotosyntes.
2005-10-15 Prof. Ulf Pettersson, Sven Kullander, Sverker Gustavsson och teol. dr. Johan F. Dahlman: 70-årsjubileum med Jubileumssymposium över temat: Vart är vetenskapen på väg? Moderator f. överläk. Lars Linder.
2005-11-28 Univ.adj. Johan Cederlund och prof. Teddy Brunius: Uppsala universitets konst- samling.

2006
2006-02-06 Fil. dr. Sigrid Kahle: Hur har Europa betraktat islam?
2006-03-27 Doc. Staffan Yngve: Vetenskap och ovetenskap – om falsarier och fusk inom vetenskaplig forskning.
2006-06-10 F. överläk. Lars Linder och Anders Mauritzon: Utflykt. Kulturresa i västerled: Strängnäs domkyrka och Rademaschersmedjorna i Eskilstuna.
2006-09-25 Forskn. Chef Leif Busk: Kan vi lita på maten?
2006-10-23 Prof. Gunnar Boman: Tuberkulosen, en besegrad folksjukdom eller …?
2006-12-04 Prof. Siv Andersson: Livets träd – Den biologiska världsbilden i förändring.

2007
2007-01-29 Prof. Allan Gut: Vad betyder alla talen egentligen?
2007-03-19 Doc. Kathinka Evers: Neuroetik. Vad är det?
2007-06-07 F. överläk. Lars Linder: Utflykt till Sätra brunn och Sala silvergruva.
2007-10-01 Doc. Eric Danell: Forum Fungorum – om betydelsen av mat- och medicinalsvamp.
2007-10-29 Prof. Wibjörn Karlén: Molnen – en underskattad klimatfaktor.
2007-12-03 Vd och konstnärlige ledaren Magnus Bäckström: Musikens hus – Uppsala Konsert & Kongress.

2008
2008-02-04 Prof. em. Arne Gustafson: Åtgärder mot jordbrukets bidrag till vattenföroreningar ur ett Östersjöperspektiv.
2008-03-31 Prof. Teddy Brunius: Översättningar – återanvändning och skapande misstag.
2008-05-12 Lab. Christina Greko: Antibiotika – en ändlig resurs.
2008-06-07 F. överläk. Lars Linder: Försommarutflykt till Häverö prästäng och Grisslehamn.

2008-09-29 Prof. em. Lars-Erik Appelgren: Homeopati på djur och människor. – Kan placeboeffekter förklara positiva behandlingsresutat?
2008-10-27 Prof. Lars Stenmark: Genombrott i tekniken för lagring av vätgas.
2008-12-01 Naturpedagog Emil Nilsson m.fl. Biotopia/Biologiska museet, Uppsala

2009
2009-01-19 Prof. Tord Ekelöf: Varför forskar vi högenergifysik?
2009-03-23 Prof. Li Bennich-Björkman: Vad vet vi om kreativa forskningsmiljöer?
2009-04-20 Prof. em. Bo Gräslund: Klimatkatastrofen 536-545 e Kr och traditionen om Fimbulvinter.
2009-09-28 Prof. Staffan Ulfstrand: Charles Darwin – död 1882men fortfarande vid liv.
2009-11-02 Prof. Ulf Danielsson: Främmande världar.
2009-11-23 F. finanskommunalrådet Roland Agius: Industristaden Uppsala, fån 1286 fram till våra dagar.

2010
2010-02-01 Prof. Jan von Bonsdorff: Kartan och jordgloben – konceptuella kvantumsprång.
2010-03-22 Prof. Lars-Göran Johansson: Är naturlagarna nödvändiga?
2010-04-19 Prof. Dan Larhammar: Vad är vetenskap?
2010-09-20 Bergsing. Lars Ivar Hising: Uppfinnarnas villkor – exemplet Håkan Lans.
2010-10-16 Prof. Sverker Gustavsson: Akademisk liberalism.
Prof. Teddy Brunius: Autos efa – Om studiet av filosofins historia.
2010-11-22 Prof. Jonas Bergquist: Hjärnans kemi.

2011
2011-02-14 Prof. Sven Ahlbäck: Vad är folkton? Om svensk folkmusik och musikstil.
2011-03-14 Prof. Claes von Hofsten: Har vi lärt oss tänka.
2011-04-11 Prof. Fredrik Pontén: Bioteknisk kartläggning av människans byggstenar.
2011-05-14 Utflykt till Engelsbergs bruk med Oljeön.
2011-09-05 Prof. Iain Cameron: Folkrättens funktioner i en internationell rättsordning.
2011-10-17 Prof. Stenbjörn Styring: Tanka från kranen – bränsle från solenergi och vatten. Artificiell fotosyntes.
2011-11-21 Univ. lekt. Helena Röcklinsberg: Djurvälfärd, uppfödningsformer och lagstiftning – etiska reflektioner.

2012
2012-02-06 Prof. Folke Tersman: Nya empiriska ansatser inom etiken – Kanden moderna hjärnforskningen lära oss hur vi bör leva?
2012-03-16 Prof. Otto Cars: Antibiotikaresistens – konsekvensen av ett globalt självbedrägeri.
2012-04-23 Prof. Olle Matsson: En dos stryknin. Om gifter och giftmord i litteraturen.
2012-08-11 Utflykt till Wij trädgårdar i Ockelbo.
2012-10-01 Prof. Reynir Böδvarsson: Jordbävningar och vulkanutbrott – på Island och globalt.
2012-10-22 Prof. Eva Åkesson: Uppsala universitet och dess framtid.
2012-11-26 Prof. Ingmar Messing: Tillgången på åkermark – ett ökande konfliktområde.

2013
2013-01-29 Öl. Malin Hakelius: Operation Smile – att arbeta i ”mänsklighetens” tjänst.
2013-03-11 Advokat Anders Frigell: Vittnespsykologi och dess praktiska tillämpning.
2013-04-22 Prof. Anna-Malin Karlsson: Tyst, talad och skriven kunskap, om perspektiv, diskurser och makt i dagens arbetsliv.
2013-09-23 Prof. Olle Lundin: De svenska kommunerna, kontroll och ansvar.
2013-11-04 Prof. Andreas Lindblad: Grafen ett supermaterial? Hur studerar vi material med stora forskningsanläggningar och vad kan materialen användas till.
2013-12-02 Prof. Mats Olsson: Kolets kretslopp i naturen; antropogen påverkan och effekter på klimatet.

2014
2014-02-03 Prof. Johan Gabrielsson: Vad gör läkemedlen med kroppen och kroppen med läkemedlen.
2014-02-24 Prof. Peter Wallensten: 200 år av fred.
2014-03-31 Prof. em. Gunnar Ronquist: Blodets fascination genom tiderna.
2014-09-15 Prof. em. Bernt Jones: Tjernobylolyckan – effekter i Sverige.
2014-10-13 Överbibliotekarie Lars Burman: Universitetsbibliotek i förändring?
2014-11-19 Arkeolog Jonas Wikborg: Stolpar i långa rader – järnålderns Gamla Uppsala.

2015
2015-01-28 Prof. Joakim Nivre: Borgmästaren äter pizzamed bestick: hur man lär datorn förstå språk.
2015-02-17 Forskare Stefan Roos: Probiotika, fungerar det?
2015-03-23 Unversitetslektor Gunnar Berg: Pythagoras sats, en källa till gamla insikter och nya problem.
2015-09-21 Prof. Mats Ghansson: Integritet – Vad är det och hur viktigt är det?
2015-10-19 Prof. Muhammad Fazlhashemi: Om Sunni och Shia i islam.

2016
2016-02-01 Överläkare Alex Karlsson Parra: Immunterapi – en blivande hörnsten i behandling av cancer.
2016-03-14 Prof. Lars Ryden: Samarbete i Östersjöområdet – viktigare än någonsin. Om erfarenheterna från Baltic University Programme och arbetet för en hållbar utveckling, demokrati och fredlig dialog och bättre miljö.
2016-04-11 Prof. Göran Andersson: Vad är epigenetik? Effekter av epigenetiska förändringar för hälsa, åldrande och sjukdom.
2016-09-12 Prof. Marika Edoff: Solcellsforskning och solcellsmarknaden – bara solsken?
2016-10-17 Prof. Danuta Fjellestad: Ord som vackra ting.
2016-12-05 Doc. Börje Magnusson: Att illustrera fäderneslandet – Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna.

2017
2017-01-23 Prof. Per Alström: Kartläggning av den biologiska mångfalden – svenska småkryp och asiatiska tättingar.
2017-02-14 Prof. Stefan Parkman: Om ledandets glädje; hu jag får alla musiker och sångare att tycka precis som jag – och göra det samtidigt?
2017-03-20 Prof. Sharon Ryder: Om analytisk och kontinental filosofi.
2017-04-24 Prof. Anders Magnusson: Historia bakom några röntgenmetoder.
2017-09-18 Prof. Ingemar Ernberg: Från urcell till medvetande.
2017-10-23 Arkitekt, konstnär Jenny Wiklund: JOURNAL – rekonstruktion av kropp och minne.
2017-11-22 Universitetslektor Anna-Sara Lind: Att reglera forskningens frihet – frågor om juridik, etik och moral.

2018
2018-01-29 Prof. Daniel Brandell: Batterier för en bättre värld?
2018-02-26 Prof. Jan von Bonsdorff: Humanistiska teatern – en arena för gränslös dialog. Rätten att se, höra och förstå – samt hur man     förklarar ting genom at peka på bilder.
2018-03-12 Prof. Gunnar Grant: Nobelpris inom neurovetenskap.
2018-04-16 Prof. Sven Israelsson: Åska och blixtar.
2018-09-24 Prof. Mattias Jakobsson: Gener berättar människans evolutionära historia.
2018-10-22 Doc. Anna Bill Axelsson: Dilemmat vid diagnos och behandling av prostatacancer.
2018-11-26 Prof. Jan Lindegren: Med skorpor som vapen.

2019
2019-01-28 Prof. Rolf Lunden: David Enström – skulptören som försvann.
2019-02-27 Prof. Lars Magnusson: Varför har vi finansiella krascher?
2019-03-25 Prof. Magnus Lundgren: Den nya gentekniken – möjligheter, utmaningar och risker.
2019-05-06 Överläkare Einar Brekkan: Kirurgins historia.
2019-0-23 Prof. Margareta Fahlgren: Makt och känslor i svenska politikerbiografier.
2019-10-21 Prof. Sverker Gustavsson: Demokratiproblem.
2019-12-02 Prof. Olle Korsgren: Vad vet vi om uppkomstmekanismer och ger vi rätt behandling

2020
2020-02-03 Konservator Linda Kvarnström: Arr bevara det himmelska ljuset – utmaningar ed att konservera glasmålningar.
2020-02-24 Prof. em. Lennart Dencker: Rädslan för kemikalier – är den motiverad?

2021
2021-05-10 Doktorand Lisa Grahn: Jernbanans mödrar – modersgestalten i Sara Lidmans epos (föredrag via Zoom).

2022
2022-04-04 Magiker Johan Ståhl: Vad är magi och vad kan den användas till?
2022-09-19 Riksgäldsdirektör Karolina Ekholm: Den globala ekonomin efter pandemin.
2022-10-10 Prof. Anna Rising: Hur man gör spindeltråd och vad den kan användas till.
2022-11-21 Prof. Tove Fall: Tarmflorans betydelse för vår hälsa -hype eller hopp?

2023

2023-01-30 Prof. Lennart Nordenfeldt: Sokrates i Uppsala – om filosofen Torild Dahlqvist.
2023-03-06 Prof. Anna Rutgersson: Extremväder i ett föränderligt klimat.
2023-09-25 Prof. Johan Sundström: Högt blodtryck – den tysta mördaren.
2023-10-16 Univ.adjunkt och doktorand Henrik Forshamn: Att tänka fritt är stort, men tänka rätt är större. Några reflexioner kring mötet mellan filosofi och juridik samt i vad mån juridisk forskning kan, eller bör, vara fri.
2023-11-27 Statsgeolog Anna Apler: vårt fossilfria samhälle – är det hållbart?